View this email in your browser
 


Nieuwsbrief februari 2017
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoording SSH

​Beste huurder van de SSH,

De eerste nieuwsbrief van BoKS in 2017 in een nieuw jasje! Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen.

Je zult vier keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangen, maar je kan in de tussentijd natuurlijk ook onze website bekijken via www.boksxl.nl, die binnenkort ook grondig vernieuwd zal worden.  

 
   
 
 
 

Updates

 

SSH gaat groen!

​​Voor een groot deel van de huurders van de SSH is gas, water en licht onderdeel van de servicekosten. Sinds 1 januari 2017 heeft de SSH voor hen een nieuw contract met een energieleverancier afgesloten. Bij de zoektocht naar de meest geschikte partij hiervoor is mede dankzij BoKS gezocht naar een duurzame energieleverancier, volgens het WISE onderzoek "Duurzaamheid Nederlandse Energieleveranciers 2016". Dit heeft geresulteerd in het afsluiten van Hollandse Wind, wat 100% groene stroom is! Daarnaast wordt de CO2 uitstoot van het gasgebruik nu volledig gecompenseerd met bosbouwprojecten. De SSH heeft er op gelet dat dit contract onder gunstige tarieven is afgesloten, en dus niet zorgt voor kostenverhoging onder huurders. Vind jij dit een goede ontwikkeling en zie jij graag meer van dit soort duurzame ontwikkelingen? Laat dit ons weten via duurzaamheid@boksxl.nl en wie weet kunnen wij helpen dit te realiseren!
Effecten van nieuwe leenstelsel
Zoals elke student inmiddels wel weet, krijgen nieuwe studenten geen basisbeurs meer en is het leenstelstel daarvoor in de plaats gekomen. Deze regeling heeft grote gevolgen voor studenten, vooral voor hen die (bijna) op kamers willen. In het rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’ zijn de gevolgen van het leenstelsel gepubliceerd, na een onderzoek onder ruim 45.000 HBO- en WO-studenten. Hieruit blijkt dat in het meest positieve geval het aantal uitwonende studenten zeker tot het collegejaar ’18-’19 af zal nemen. Dit terwijl voor de invoering van het stelsel er een blijvende stijging verwacht werd. Het aantal eerstejaars uitwonende bachelor studenten is door het leenstelsel gedaald van 28 naar 13 procent (hbo: van 18 naar 11% en wo: van 46 naar 16%). De invoering van het leenstelsel lijkt dus een grote invloed te hebben op het op kamers gaan van voornamelijk eerstejaars studenten. Om het volledige rapport te bekijken zie: Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Sluit je kamer goed af en bel 112 bij verdacht situaties!
Open ramen, onafgesloten deuren, zichtbare waardevolle spullen: het wordt de inbrekers nog steeds te makkelijk gemaakt. Studentenwoningen zijn vaak een eenvoudig doelwit. De gemeente Utrecht startte daarom, met steun van de SSH, de campagne 'Kamer afgesloten - Inbraak uitgesloten'. Dit is natuurlijk toepasbaar op studentenwoningen in het hele land! Door aan een aantal kleine dingen te denken kun je veel ellende voorkomen.

Met deze tips van de gemeente kunnen studenten zelf aan de slag om diefstal te voorkomen, of in ieder geval minder makkelijk te maken:
  • Laat geen deuren en ramen openstaan waarop geen zicht is. Het is verbazingwekkend waar een inbreker door naar binnen kan komen.
  • Registreer alle waardevolle bezittingen met de Stop Heling app.
  • Maak je smartphone, tablet en laptop boefproof.

Subsidie Huurdersparticipatie Gemeente Utrecht

Maak huurders sterker! Heb je vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wil je die in de tweede helft van 2017 uitvoeren? Doe dan vóór 1 april 2017 een aanvraag via de Subsidieregeling Huurdersparticipatie. Aanvragen kan via www.utrecht.nl/subsidiehuurdersparticipatie.

Even voorstellen

BoKS is versterkt met vier nieuwe bestuursleden en een lid voor BoKS Rotterdam! Na afscheid genomen te hebben van Wisse, Jacqueline en Vincent zijn Krijn, Lauren, Shaïel, Max en Jasper geïnstalleerd. Zij zullen zich hieronder kort voorstellen.

Prestatieafspraken 2017 ondertekend


In de 9 gemeenten waar de SSH actief is, worden elk jaar afspraken gemaakt tussen de SSH, de gemeente en BoKS. Deze contracten gaan o.a. over de huurprijs, duurzaamheid, kwaliteitsverbeteringen of uitbreidingen van woningen of het bouwen van nieuwe woningen en kamers. Ook voor 2017 is er een akkoord bereikt, dat onlangs is ondertekend door de betrokken partijen. Zo hebben we afgesproken dat de huurstijging in 2017 wordt beperkt tot maximaal inflatievolgend (0,3%). Op onze site is het complete overzicht van de afspraken per gemeente te vinden.

​Huurders030 opgericht

Huurders bij verschillende woningcorporaties hebben vaak te maken met vergelijkbare problematiek. Met het oog op de stedelijke prestatieafspraken gaan de 5 huurdersorganisaties in Utrecht samenwerken om een gezamenlijke stem te vormen richting de gemeente Utrecht en de Utrechtse Woningcorporaties (STUW). Daarnaast zijn we met Huurders Netwerk Mitros en STOK (Bo-Ex) een intensievere samenwerking aangegaan onder de naam Huurders030 om ook inhoudelijk krachten te bundelenDeze organisatie gaat zich bezighouden met onderwerpen die alle huurders van de corporaties in Utrecht aangaan, zoals de algehele woningvoorraad, kwaliteitseisen, duurzaamheid, etc. Deze onderwerpen brengen we gezamenlijk aan de orde bij de gemeente en STUW. Door samen te werken en kennis te delen staan we als huurders sterker; gezamenlijk willen we ons  daarnaast inzetten voor de belangen van specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, starters, woningzoekenden, gehandicapten, statushouders, en de maatschappelijke uitstroom). Huurders en andere belanghebbenden kunnen in de toekomst aansluiten bij  verschillende themagroepen.

​Nieuwe huurderscommissaris voorgedragen


De SSH heeft een toezichthoudend orgaan, genaamd de Raad van Commissarissen (RvC). Minstens een derde van de leden van de RvC wordt benoemd op bindende voordracht van BoKS. Met deze huurderscommissarissen hebben we geregeld contact zodat bij besluiten van de RvC de visie van de huurders wordt meegewogen. Door een vrijkomende positie hebben we na een uitgebreide sollicitatieprocedure afgelopen maand een nieuwe huurderscommissaris voorgedragen. Wij hebben er vertrouwen in een geschikte kandidaat te hebben voorgedragen die met een kritische en onafhankelijke denkwijze in staat is de belangen van de huurders mee te nemen in overwegingen. De voorgedragen huurderscommissaris dient nu goedgekeurd te worden door de Autoriteit Woningcorporaties. Wij hopen in het voorjaar de nieuwe commissaris op voordracht van de huurders aan jullie te kunnen voorstellen. Meer informatie over de procedure is hier te vinden.

Duurzaamheidsvisie 

Duurzaamheid is een thema dat men tegenwoordig vaak tegenkomt. Alle facetten binnen de maatschappij hebben er op de een of andere manier wel mee te maken. De voornaamste reden hiervan is klimaatverandering. Als eigenaar van vele woningen en kamers vindt BoKS dat de SSH hier ook haar verantwoordelijkheden in moet nemen. Daarom heeft BoKS haar visie op dit onderwerp vastgelegd in het ‘Visiedocument duurzaamheid’.

Het doel van BoKS met betrekking tot duurzaamheid is om duurzaamheid van alle woonruimten van de SSH en haar dochteronderneming Jebber tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daarbij rekening te houden met de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de woningen en kamers. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op de daken, duurzame verlichting of groene koelkasten.

Vragen over je kamer of woning?

Heb je vragen over je kamer, woning of complex? Op de meeste complexen van de SSH is een woonbestuur of bewonerscommissie actief die jou complex vertegenwoordigd, regelmatig contact heeft met de SSH en jou waarschijnlijk verder kan helpen! Mocht er geen woonbestuur zijn, neem dan met ons contact op via bestuur@boksxl.nl

 
Mijn naam is Krijn Bleeker en sinds november 2016 ben ik de nieuwe penningmeester van BoKS. Ik ben 23 jaar en woon in het Talentenplein in Zwolle. Momenteel ben ik bezig met afstuderen bij het Deventer Ziekenhuis voor de opleiding Accountancy. Binnen BoKS zal ik mij bezig houden met de financiële zaken waarbij ik onder meer verantwoording afleg over de financiën. Tevens heb ik een adviserende rol over financiën richting onder meer de woonbesturen. Ik hoop op twee mooie jaren als bestuurslid binnen BoKS!
Hallo, mijn naam is Lauren Bruijning en ik ga mij samen met Max bezighouden met de belangenbehartiging van BoKS. Ik heb dus afspraken met verschillende partijen, en werk daarnaast ook mee met het hierboven genoemde Huurders030. Ik heb economische geografie gestudeerd en ben net begonnen aan een baan als junior adviseur bij een ruimtelijk-economisch adviesbureau. 
Mijn naam is Jasper van der Sman, 21 jaar, en student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ik woon nu ruim twee jaar in complex De Sterren in Utrecht, en ik hou mij bij BoKS bezig met de communicatie en PR. Ik zorg er dus voor dat onze website en Facebook up-to-date blijven. Ook schrijf ik nieuwsstukjes en deze nieuwsbrief voor onze woonbesturen en de huurders. Ik hoop de komende tijd veel contact te hebben met onze achterban, en wil mij met het team sterk maken voor de belangen van elke SSH-huurder.
Bachelorstudent Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 21 jaar, enorm trots op mijn Surinaams-Curaçaose roots en heel erg gedreven om iets te betekenen voor de wereld; ik ben Shaïel de Lanoy!
Als bewoner van het Hatta-gebouw op campus Woudestein wil ik een verschil maken als stem voor de huurders van SSH in Rotterdam! Hierbij staat BoKS Rotterdam dus net zoals BoKSxl als belangenbehartiger voor huurders, in dit geval specifiek in Rotterdam! Met de grote transitie van huurders vanuit Stadswonen naar de SSH wil BoKS Rotterdam dan ook vooral beschikbaar zijn om veranderingen zo goed mogelijk te faciliteren. Verder is er nog genoeg ruimte voor een hechtere band tussen SSH en de huurders in Rotterdam, waarbij wensen duidelijker worden geuit en zo richting een ultiemere leefomgeving wordt gewerkt.
Hallo, mijn naam is Max Bos en ik ben commissaris belangenbehartiging bij BoKS. Als commissaris belangenbehartiging vertegenwoordig ik BoKS bij verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld bij de gemeente, huurderskoepels van andere corporaties en natuurlijk de SSH. Naast mijn bestuurswerk bij BoKS studeer ik Life Science in Utrecht. Ik ben bij BoKS gegaan omdat ik na mijn tijd als voorzitter van een woonbestuur het idee had dat ik nog meer voor de huurders wilde betekenen. BoKS geeft mij de mogelijkheid om aan de wensen van onze huurders op stedelijk niveau te voldoen.                        
Copyright © 2017 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl